Tietosuojaseloste

Seksuaalineuvonta ja/tai -terapiasuhteen aikana tarvitsemme asiakastyötä ja laskutusta varten asiakkaan nimen, sähköpostin ja puhelinnumeron. Terapeutti voi asiakkaan kanssa niin sovittuaan tehdä muistiinpanoja, jotka hävitetään terapiasuhteen päättyessä. Näin takaamme sinulle parhaan mahdollisen palvelun.

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste: www.voimaantumiseksi.fi


Päivitetty 15.1.2020


1. Rekisterinpitäjä

Tmi voimaantumiseksi.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 
Nimi: Katri Ahola
Sähköposti: katri.ahola at voimaantumiseksi.fi

3. Rekisterin nimi
Jäsen- ja markkinointirekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, koulutustiedot, tiedot henkilön tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovutus
 Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun asiakkuus päättyy. Yhteydenotot nettsivujen ja sähköpostin kautta säilytetään asiakkuuden ajan, jonka jälkeen nämä poistetaan.

10. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

11. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.